Volume & Issue: Volume 0, Issue 50, January 2012, Pages 1-93 
بررسی امکان استفاده از پوسته دوکفهای Saccostrea cucullata جهت پایش زیستی فلزات سنگین (Cu, Pb and Ni) در سواحل جزر و مدی چابهار

Pages 24-38

فاطمه عین اللهی; علیرضا صفاهیه; احمد سواری; علی دادالهی سهراب; ساحل پاکزاد توچایی