Significant writers

به اطلاع نویسندگاه محترم می رساند از ابتدای سال 1393 فصلنامه " علوم و مهندسی محیط زیست" از این درگاه آماده دریافت مقالات علمی - پژوهشی می باشد. لذا از نویسندگان مقالات ارسالی سنوات قبل تقاضا می شود برای ادامه روند داوری، مقالات خود را "مجددا" از طریق پورتال ارسال نمایید.