Volume & Issue: Volume 0, Issue 49, January 2010, Pages 1-75 
شناسایی و معرفی نمایه های موش سیاه (Rattus rattus) در جنگل های مانگرو منطقه حفاظت شده حرا

Pages 1-10

طاهر قدیریان; محمود کرمی; افشین دانه کار; محمود رضا همامی