بررسی پتانسیل‌‌های اکولوژیکی و گردشگری دریاچه نئور به منظور برنامه‌‌ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل SWOT

Document Type : Research Paper

Authors

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

Abstract

برای ایجاد یک توسعه پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی قابلیت ها هستیم. در این راستا صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی، اقتصاد دانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این رو بررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. دریاچه نئور به عنوان یکی از اکوسیستم های منحصر به فرد تالابی در محدوده سیاسی استان اردبیل قرار دارد. تحقیق حاضر، ابتدا به بررسی ویژگی های اکولوژیکی این دریاچه و سپس ارائه قابلیت های توسعه گردشگری آن به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدلSWOT  پرداخته است. روش کار در این پژوهش، ترکیبی (توصیفی، پیمانی، مطالعات میدانی) بوده و در راستای دستیابی به توسعه اکوتوریسم دریاچه نئور، بررسی پتانسیل ها و محدودیت های این صنعت می باشد. در نهایت، استراتژی مورد نظر برای توسعه صنعت اکوتوریسم معین شده ، که از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده چنین استنباط می گردد که آستانه آسیب پذیری دریاچه به خاطر ماهیت گردشگری آن، بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب و استفاده از قابلیت های آن می باشد. در پایان بر مبنای نقاط ضعف و موانع شناسایی شده، راهبردهایی جهت توسعه گردشگری پایدار دریاچه ارائه گردیده است.

1. سازمان جهانی جهانگردی، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی، ترجمه محمود عبدالله زاده، ویرایش تخصصی، نصرالله مستوفی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 68، 1379
2.عسکری، علی، سازماندهی و مدیریت بخش جهانگردی، پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه تهران. ص 11، 1379
3.باقر زاده کریمی، مسعود، مطالعه جامع اکوسیستم حساس دریاچه نئور، طرح تدوین استراتژی و برنامه عمل ملی تنوع زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 1378
4.صمدی خادم، شهرام، بررسی حوزه آبریز دریاچه نئور با تأکید بر توان آبزی پروری، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، 1387
5.حکمت نیا، ح و موسوی، م؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات دانشگاه تبریز، 1385
6.رکن الدین افتخاری، ع و مهدوی، د؛ راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT، مجله مدرس، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، شماره 45، صفحات:68-53، 1384
 7.شارپلی، ریچارد جولیا، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت اله منشی زاده و فاطمه نصیری، نشر منشی، تهران، ص 69، 1380
8.شریف زاده، ا، توسعه پایدار و گردشگری روستایی، ماهنامه اجتماعی- اقتصادی جهاد، خرداد و تیر، ص 23، 1381
9.فاضل نیا، غ و هدایتی؛ راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه زریوار، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 19 ، پائیز، 1389، صفحات 170-145
10.قادری، ا، آشنایی با صنعت جهانگردی، انتشارات ماهنامه کجا، 1383، شماره یک. تهران، ص 147
11.کاظمی، م، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، مجله جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی12، پائیز و زمستان 1387 ، صفحات 45
12.لیلساند وکی فر، اصول و مبانی سنجش از دور و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای، ترجمه مهندس حمید مالمیریان ، 1381، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ دوم، تهران، 139
 13.منصوری، ج و مجنونیان، ه؛ پناهگاه حیات وحش تالاب هامون، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ نوبت اول، تهران، 1364، صفحات 69
14.منوری، م، بررسی اکولوژیکی تالاب انزلی، نشرگیلکان، چاپ اول، رشت، 1369، ص 109
 15.نوری، ع، اربابی، ط و نوری، س؛ تالاب هامون، حیات سیستان، انتشارات سپهر تهران، 1386، ص 128
16.Ramsar Convention Bureau, 2000. what is convention wetlands.ramsar information paper.no1.warld wetlands day, Gland Switzerland.
17.Reinhold, T.K. and Diara, A., 2000. the role of the tourisim in development planning, Department of Businiess Management, PP, 96.
18.Wall, G., 1997. sustainable tourism-unsustianable development tourism development Growh.the challeng of sustainability Routledge, new yark, pp33-49.
19.Woodly, K.M., 1993. Tourism Mangement Responsible and Responsive Tourism Planning the Connuntiy.
20.World Tourism Organization, 2009. Tourism Highilghts editions.
21.WWW. World Tourism Organization.Com
22.Ashworth. G. and Goodball. B. 1990. Marketing tourism places, London: Routledge.150 pages.
23.Reinhold. Tk. and Ara. A. 2000. The role of the tourism in development planning, PN.8.
24.WTO. 2006. Tourism planning in country of Oganda, Madrid:W.T.O.