مدیریت زیست‌‌محیطی تالاب هشیلان به روش SWOT

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

یکی از عوامل نابودی تالاب‌ها عدم وجود مدیریتی هدفدار و توانمند است که در بسیاری از موارد اقداماتی را که جهت بهره برداری و یا حتی حفاظت از تالاب‌ها پیش‌بینی می‌شود، به نتیجه نهایی و مورد نظر نمی‌رساند. تالاب هشیلان به عنوان یکی از تالابهای منحصر به فرد کشور در استان کرمانشاه قرار دارد که علیرقم دارا بودن پتانسیلهای یک تالاب مفید و حائز اهمیت، با تهدیداتی مواجه است. مطالعه پیش روی از تاریخ 7/1390 لغایت 6/1391 با هدف تدوین بهترین استراتژی ها در جهت بهبود عملکرد مدیریت زیست محیطی تالاب هشیلان صورت گرفته است.در تحلیل برنامه ریزی راهبردی جهت ارائه راهکارهای مدیریتی از روش برنامه ریزی راهبردی SWOTکه مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی)و فرصت‌ها و تهدیدات (عوامل خارجی) بهره گیری شد، که حاصل آن به صورت جداول IFE و EFEدرآمد که نهایتاً برای تجزیه تحلیل نهایی بصورت جدول QSPM(ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک) مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نهایی نشان می‌دهد که مدل استراتژی 4SOاعمال مدیریت یکپارچه تالاب با امتیاز 34/4 و استراتژی7SOاستفاده از جاذبه‌‌های طبیعی منطقه به منظور رشد صنعت اکوتوریسم در جهت اشتغال مردم بومی با امتیاز32/4 و استراتژی6SOراه اندازی گردش‌‌های علمی به منظور آشنا نمودن دانش آموزان و دانشجویان به ارزش‌های طبیعی تالاب با امتیاز 24/4 و استراتژی 11SO تخصیص بودجه توسعه استانی برای احداث سایت پرنده نگری با امتیاز 23/4 و استراتژی 1SOمعرفی منطقه به عنوان اولویت پژوهشی جهت شناسایی و مطالعه توربزار و تنوع گونه ای جانوری وگیاهی با امتیاز 20/4 و استراتژی 3SOمعرفی منطقه به عنوان قطب اکوتوریسم در غرب کشور به دلیل آب و هوای بسیار مطلوب در فصول گرم سال با امتیاز 19/4  به عنوان بهترین استراتژی ها معرفی شدند.

1. اعرابی،م.(1389).دستنامه برنامه ریزی استراتژیک.چاپ سوم.دفتر پژوهشهای فرهنگی
2. پیراسته،ا.1388. ارزیابی قابلیتهای طبیعت گردی جزیره قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژیکSWOT،جغرافیا و توسعه،شماره 15. 172- 151.
3. حبیبی،س.1388.مقایسه دو روش NOAA و IMOبرای شناسایی مناطق حساس محیط زیستی سواحل استان هرمزگان با استفاده از ماتریس SWOT..پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
4. راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تالابهای جمهوری اسلامی ایران.1390. ساز مان حفاظت محیط زیست.طرح حفاظت از تالابهای ایران.
5. رفیعی،ی.1390. بررسی تغییرات زیست محیطی تالابها و مناطق حفاطت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM(تالاب نیریز). محیط شناسی.شماره 57.صفحه 76-65
6. شریفی،م. رضایی چمنی،ف. حسینی،م،م. راجی،غ. 1383.تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی،محیطشناسی،شماره 35.صفحه 107-99
7. شکری زاده،ق.1388. مدیریت اکوتوریسم منطقه حفاظت شده جزیره فارور به روش برنامه ریزی SWOT .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.
8. صفائیان،ن.شکری،م.1381. تالابها یاآب بندانهای مازندران،محیط شناسی،شماره31.صفحه 70-48
9. کرباسی،ع. منوری،م. موگویی،ر. 1386.مدیریت استراتژیک در محیط زیست،انتشارات کاوش قلم
10. مختاری،ف.1380.پهنه بندی سواحل محمود آباد.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی تهران
11. مقدم،م.1380.پهنه بندی درجه ریسک و خطر آسیب پذیری زیست محیطی تالاب بین المللی میانکاله.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
12. منصوری،ج. 1386.مدیریت تالاب و پرندگان آبزی،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
13. Dyson,Robert,"Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick",european Journal of Operational Research,2004,vol 152,631-640
14. Kalmbacher,Robert S &Shrestha,Ramk&Alvalapatis,janakir.R. 2004. Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central florida.
15. Nilsson.m.Research and advice on strategic environmental assessment.stockholmenvironmentun statute publications’2004.