تعیین پایداری زیست‌محیطی با استفاده از منطق فازی

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

هدف از این مطالعه سنجش وضعیت پایداری محیط زیست با استفاده از منطق فازی می‌باشد. برای تعیین پایداری، سه پارامتر کیفیت آب، خاک و هوا در نظرگرفته شده است و مقادیر این پارامترها از سوی کارشناسان تعیین و از نرم افزار MATLAB برای استنباط فازی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که وقتی سطح کیفیت خاک ضعیف، سطح کیفیت آب متوسط و هوا متعادل باشد آنگاه سطح پایداری محیط زیست متوسط خواهد بود. در واقع با استفاده از منطق فازی می‌توان با متغیر‌های زبان شناختی و داده‌های کیفی به بررسی اثرات زیست محیطی پرداخت. در منطق فازی بر خلاف منطق کلاسیک که دو ارزش صفر و یک دارد، ارزش‌ها خود را به صورت عضویت در توابع عضویت نشان می‌دهد. با استفاده از این روش از کل گویی و یک سونگری در ارزیابی‌ها دور شده و ما را برای قضاوتی درست‌تر و واقعی‌تر یاری می‌نماید.

1-      امام جمعه،ا.، و. قاسم خانی، 1389، منطق فازی و کاربردهای مهم آن در زندگی روزمره، ماهنامه وب، سال یازدهم، شماره 123.
2-   امامی، ح.، م. شرما، م.ر. نیشابوری، ع.ا. لیاقت، 1387، برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی­های زودیافت خاک در تعدادی از خاک­های شور و آهکی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 39، شماره 1، ص 46-39.
3-   پوراصغرسنگاچین، ف.،ا. صالحی، م.ر. مثنوی، 1389، مقایسه تطبیقی- تحلیلی روش­های بخش توسعه پایدار، پژوهش­های محیط زیست، سال1، شماره1، از صفحه 67 تا 82.
4-   جوادی پیربازاری، س.، ک. محمدی ، ا. خدادادی، 1387، ارزیابی زیست محیطی سد گتوند علیا با استفاده از سامانه­های اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
5-      صالحی، ج.، ح. مرادی، 1390، منطق فازی و کاربرد آن در ارزیابی اثرات محیط زیستی، محیط زیست و توسعه، سال 2، شماره3، از صفحه37 تا 44.
6-      صفاﺋیان، ن.ا.، م. شکری، ب. جباریان امیری، 1381، ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب، محیط شناسی.
7-      عاقلی، ل.، ح.صادقی، 1380، روند تخریب زیست محیطی در ایران، کاربرد منطق فازی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 36.
8- قاسمی، و.، 1389، سیستم­های استنباط فازی و پژوهش­های اجتماعی، انتشارات جامعه­شناسان.
1-      Andriantiatsaholiniaina, L. A., V.S. Kouikoglou and Y.A. Phillis, 2004,  Evaluating strategies for sustainable development: fuzzy logic reasoning and sensitivity analysis, Ecological Economics, vol.48, 149– 172.
2-      Kumar Singh, R., H.R. Murty, S.K. Gupta and A.K.  Dikshit , 2009, An overview of sustainability assessment methodologies, Ecological Indicators , vol. 9, 1 8 9 – 2 1 2.
3-      McBride, A. C., V.H. Dalea,, L. M Baskarana,., M.E. Downinga, L.M. Eatona,  Efroymsona, A. Rebecca, Jr. A. Garten,  T. Charles, K.L. Klinea, I. Jagera, Henriette, P.J. Mulhollanda, Parisha, E.S., P.E. Schweizera, J.M. Storeyb, 2011, Indicators to support environmental sustainability of bioenergy systems, Ecological Indicators, vol. 11, 1277–1289.
4-      Pislaru, M., A. Trandabat and S. Avasilcai, 2011, Environmental Assessment for Sustainability Determination based on Fuzzy Logic model, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology IPCBEE, vol.6.