بررسی وضعیت خسارات وارده از ناحیه حیات وحش در ایران

Authors

Abstract

امروزه آسیب‌های ناشی از هجوم گونه‌‌های وحشی به مزارع، باغ‌ها، انسان‌ها و سکونتگاه‌‌های انسانی، مبحثی قابل توجه در مدیریت حیات وحش کشور می‌‌باشد و با توجه به اینکه این خسارات هزینه های سنگینی را به فرد خسارت دیده تحمیل  می‌‌نمایند، موضوع اهمیتی مضاعف پیدا می کند. با توجه به گزارش‌های متعدد از خسارات ناشی از حیات وحش در اقصی نقاط کشور و ضرورت کنترل این آسیب‌‌ها به دلایل مختلف زیست محیطی  و نیز لزوم بررسی گونه‌‌های شاخص آسیب‌‌رسان در کشور، در این مقاله عوامل اصلی آسیب‌‌رسان حیات وحش و موارد آسیب دیده شاخص و در اولویت مناطق کشور به ترتیب اولویت بررسی می‌‌شوند و ضمن معرفی گونه‌‌های آسیب رسان، ارتباط گونه‌‌ها با وضعیت اقلیمی استان‌ها و نیز موارد خسارت دیده مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. بی شک اولین گام در پیشگیری از خسارات، شناسایی وضعیت آسیب و نحوه ایجاد آن می‌‌باشد تا با کاهش خطا و جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت در این امر موفق‌‌تر عمل نماییم. بر همین اساس آخرین وضعیت خسارات ناشی از حیات وحش طی پرسشنامه‌‌های مفصلی که در اختیار تمامی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها قرار گرفت جمع آوری شد و سپس سوابق 10 ساله خسارات وارده از ناحیه حیات وحش ( به صورت فرم‌های شکایات مردمی و گزارشات ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها از خسارت‌های ناشی از حیات وحش) موجود در دفترتنوع زیستی و حیات وحش سازملن حفاظت محیط زیست، بررسی و تفکیک شده و نتایج حاصل جمع بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفت.

-  نصرتی،س ،م ، 1388 .گزارش بازدید از شهر مهاجران استان همدان به منظور بررسی علت تلف شدن دختر بچه 5 ساله بر اثر حمله گرگ. گزارش ماموریت سازمان حفاظت محیط زیست،بایگانی دفتر تنوع زیستی وحیات وحش.
2- Barrett,H.R .and Birmingham,G.H . 1994. Wild pigs. Prevention and control of wildlife damage.
3- Cleaveland, S . and Laurenson, Karen. 2006. Impacts of Wildlife infections on human and livestock health with special references to Tanzania: Implications for protected area management.
4- Gipson,ph., et al. 1994. Obtaining assistance to control wildlife damage. . Prevention and control of wildlife damage.
5- Gipson,ph., et al. 1994. wolves . Prevention and control of wildlife damage.
6- Kreith, M,. 2007. Wild pigs in California. Agricultural Issues Center , university of California. No 33.
7- Schaller .M.J. 2007. Forests and wildlife management in Germany. Eurasian journal for researches. 59-70
8- Treves,A., et al . 2009. The price of tolerance: wolf damage payments after recovery. Biodiversity Conservation.