بررسی انتشار و الگوی فعالیت شاه روباه (Vulpes cana) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد

Authors

Abstract

شاه روباه از کمیاب‌‌ترین گونه سگ‌‌سانان است که اطلاعات اندکی در خصوص ویژگی‌های زیست‌‌شناختی و پراکنش این گونه در ایران وجود دارد. هدف از این مطالعه استفاده از تکنیک دوربین تله‌‌ای برای به‌دست آوردن اطلاعات دقیق از جمعیت و انتشار شاه روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر واقع در استان یزد بود. در این مطالعه از 35 دوربین تله ای طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال 1390 استفاده شد. همچنین پیمایش میدانی برای شناخت نقاط حضور و تولیدمثل گونه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر انجام گرفت. در طی دوره مطالعاتی 5346 عکس از حیات وحش منطقه مورد مطالعه گرفته شد که شامل 20 عکس از شاه روباه در سه ناحیه متفاوت دراین منطقه بوده است. تمام این عکس‌ها هنگام شب گرفته شده بود. علاوه بر آن یک لانه شاه روباه با 3 توله در ارتفاعات بوزوآ در جنوب شرقی منطقه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پراکنش شاه روباه در ارتفاعات بوزوآ و هزاردره پناهگاه حیات وحش دره انجیر قطعی است.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، ه. 1387. اطلس سیمای طبیعی استان یزد، انتشارات نقش مانا، اصفهان.
2- مهندسین مشاور جامع ایران، 1388. مطالعات جامع طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش دره انجیر. اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد.
3– Al-Khalili,A.D.1993.Ecological review and the distribution of Blandford's Fox,1877.Mammalia,13:390-396.
4- Geffen,E. And D.W.Macdonald.1993.Activity and movement patterns of Blandford's Fox . J. Mamm.,74(2):455-463.
5- Geffen,E. And D.W.Macdonald. 1992 . Small size and monogamy: spatial organization of the Blandford's Fox,Vulpes cana. Animal Behaviour, 44:1123-1130.
6- Geffen,E. Reuven Hefner,David W.Macdonald,and Michal ucko 1992.Diet and foraging behavior of Blandford's Fox, vulpes cana, in Israel.Mamm.73(2):395-402.
7- Geffen,E. Reuven Hefner,David W.Macdonald,and Michal ucko 1992.Habitat selection and home range in the Blandford's Fox, vulpes cana:compatlbility with the resource dispersion hypothesis.Oecologia(1992)91:45-81.
8- Ganesh, T., 1997. Occurrence of the Brown Palm Civet in the wet Forest Kalakad – Mundanthurai Tiger Reserve, Tamil Nada. Journal of the Bombay Nat ural History society.94:556.
9-Harrison, D. L., And P. J. J. Bates. 1989. Observation on two mammal species new to the Sultanate of Oman. Booner zoologische Beitrage, 40:73-77
– Mendelssohn,lt,Yom-Tov,Y,Ilany.G.and Meniger, D.1987.on the occurrence of Blandford's Fox in Israel and Sinai.1877.Mammalia 51(3):459- 492.
10- Rozhnov, V.V. and Rutorskaya, M.V., 1996. Vocalizations of the Common Paalm civet during mating. Lutreola 6: 6-9.