رابطه رشد اقتصادی و آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌‌ای در کشورهای عمده اوپک (با استفاده از روش پانل دیتا)

Authors

Abstract

در این مقاله به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی ناشی از گازهای گلخانه‌‌ای درکشورهای ‌ایران،  عربستان،  قطر،  الجزایر،  کویت،  ونزوئلا،  اکوادور،  نیجریه وگابن طی دوره زمانی 2006-1995 پرداخته شده است. به این منظور،  با تکیه بر روش‌‌های مرسوم در داده‌های ترکیبی (پانل)،  به بررسی این رابطه در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) پرداخته شد. مصرف سوخت‌‌های فسیلی با تولید گازهای گلخانه‌‌ای همراه بوده و افزایش گازهای گلخانه ای به گرمایش زمین منجر می‌‌شود. در این بررسی دی اکسیدکربن که موثرترین گاز در اثر گلخانه‌‌ای و پدیده گرمایش زمین می‌‌‌باشد،  به عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادی آزمون ‌‌شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که انتشار دی اکسیدکربن به عنوان موثرترین گاز گلخانه ای در پدیده گرمایش زمین،  در رابطه با رشد اقتصادی از فرضیهU  شکل وارونه پیروی نمی‌‌کند. نتایج بررسی نشان می‌‌دهد که رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادی و گرمایش زمین وجود دارد. رابطه میان رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به شکل درجه سوم بوده وN شکل است. به این مفهوم که گرمایش زمین همراه با رشد اقتصادی افزایش یافته است و سپس روندی کاهشی داشته و مجددا با افزایش بیشتر رشد،  دوباره روندی افزایشی به دست می‌‌آورد

 1. اشرف زاده،  حمیدرضا و مهرگان،  نادر،  1378،  اقتصاد سنجی پانل دیتا، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 2. برقی اسکویی، محمد مهدی، 1387،  آثارآزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای(دی اکسیدکربن)درمنحنی زیست محیطی کوزنتس، سایت www.sid.ir
 3. پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر، بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا، فصل نامه پژوهش های اقتصادی، سال هفتم، شماره چهارم، 141-160.
 4. پور کاظمی ، محمد حسین .ابراهیمی، ایلناز، 1387، بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه، فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران.شماره 34، 71-57.
 5. ترنر، آر، ک.پیرس، دی.باتمن، ای1384،  اقتصاد محیط زیست،  ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی، علی کلاهی اهری ، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 6. عرفان منش ، مجید.افیونی، مجید، 1387.آلودگی محیط زیست، آب،  خاک و هوا، چاپ پنجم ، انتشارات ارکان دانش.
 7. نصراللهی، زهرا.غفاری گولک، مرضیه، 1388،  توسعه اقتصادی وآلودگی محیط زیست درکشورهای عضوپیمان کیوتو وکشورهای آسیای جنوب غربی(باتاکیدبر منحنی زیست محیطی کوزنتس) ، پژوهش نامه علوم اقتصادی،  شماره 2،  126-105.
 8. Arpegis , N, and Payane, J.(2009). co2 emission ,energy usage and output in Central Amierica.Energy Policy 37,3282-3286.
 9. Diao , XD.Zeng , S.X.Tam ,C.M.Tam , V.W.Y. (2008). «EKC analysis for studying economic growth and environmental quality : a case study in China», Journal of cleaner Production ,1-8.
 10. Dinda ,S ,(2004) . Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, 47 ,431-455.
 11. Dinda,S,Coondoo, D (2006). Income and emission : A Panel Data-based Cointegration Analysis , Ecological Economics, 57, 167-181.
Esmaeili ,A .Abdolahzadeh , N ,(2009) .« Oil Exploitation and the Environmental Kuznets