تحلیل رابطه توسعه اکوتوریسم ساحلی و اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن (مطالعه موردی: سواحل شهرستان عباس آباد)

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

امروزه شهرهای ساحلی یکی از سایت های مهم گردشگری به شمار می روند و به دلیل وجود انواع جاذبه های طبیعی پذیرای گردشگران بسیاری می باشند، اما به علت کمبود مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی در این راستا این امر پیامدهایی از جمله بروز انواع آلودگی در سواحل را در پی داشته و باعث به خطر افتادن محیط زیست سواحل می شود. لذا هدف از ارائه این پژوهش تحلیل و مطالعه رابطه گردشگری ساحلی و تأثیر آن بر محیط زیست می باشد. روش تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای- اسنادی و با استفاده از کتب مختلف و مقالات مربوط در این زمینه می باشد. منطقه مورد مطالعه شهرستان عباس آباد که یکی از شهرهای ساحلی شمال کشور است و سالانه پذیرای گردشگران بسیاری به طور خودجوش می باشد. یافته ها بیانگر آن است که گردشگری در شهرستان عباس آباد اگرچه سبب رشد اقتصادی منطقه شده است اما با این وجود به دلیل عدم توجه مسئولین به حفظ محیط زیست و پایین بودن سطح آگاهی گردشگران و ساکنین بومی در این زمینه باعث بروز آلودگی های مختلفی مانند آلودگی آب، آلودگی بصری، آلودگی صوتی، آلودگی هوا و کاهش گونه های آبزی شده است.
 

 1. ابراهیم زاده، ع.، ع. آقاسی زاده، 1388، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال اول، شماره اول.
 2. اشرف زاده، م.، ح. مددی، ن. خادمی، ص. بنیادی، 1389، ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه های گردشگری ساحلی(مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین المللی خلیج فارس)، نشریه پژوهش های محیط زیست، سال1، شماره 1، صص 92-83
 3. بردی آنا مراد نژاد، ر.، 1385، بررسی کارکردها و توانمندی های شهرهای ساحلی شمال ایران(با تاکید بر بندر ترکمن)، نشریه جغرافیا «فضای جغرافیایی»، شماره 15، صص 56- 75.
 4. پروازی، م.، 1389، راهکارهای بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی خلیج فارس وتوسعه پایدارآن، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس.
 5. جولیا شارپلی، ر.، 1380، گردشگری روستایی. رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری. تهران:نشر منشی.
 6. خانی، ف.، ا. قاسمی وسمه جانی، ع. قنبری نسب، 1388، بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تکیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی (مطالعه ی موردی: روستای چمخاله، شهرستان لنگرود)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال اول، شماره چهارم، صص 51-64
 7. دیناری، ا.، 1384 ، گردشگری شهری در ایران و جهان، تهران، انتشارات واژگان خرد، چاپ دوم
 8. رمضان زاده لسبویی، م.، ز. حیدری، ج. گلین شریف دینی، امنیت و توسعه فعالیت های گردشگری در  شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: سواحل شهر رامسر)، مجموعه چکیده مقاله های همایش ملی امنیت در شهرهای ساحلی.
 9. رمضان زاده لسبوئی، م.، م. خراسانی، 1389، موانع و چالش های  توسعه گردشگری و آینده شهرهای ساحلی با استفاده از مدل SWOT(مورد: شهر ساحلی تنکابن)، فصلنامه علمی- تخصصی انسان و فضای جغرافیایی، سال دوم، شماره4، پاییز و زمستان.23-38
 10. رنجبری، ر.، ا. دانه کار، ب. ریاضی، 1388، ارزیابی توان زیست محیطی پارک ملی ساحلی- دریایی نایبند در استان بوشهر به منظور استفاده های تفرجی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 11، شماره 4، صص 236-225
 11. رهنمایی، م. ، ر. فرهودی، آ. دیتمان، م. قدمی، 1387، بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأکید بر جامعه میزبان (نمونه موردی: مطالعه شهر کلاردشت)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 66، صص 17- 33.
 12. زاهدی، ش. ، 1385، مبانی گردشگری و اکوتوریسم پایدار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
 1. زاهدی، ش.،      1388، گردشگری و توسعه پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های      توسعه گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 11، صص 1- 21.
 2. شیعه، ا.، س.      علی پور اشلیکی، 1389، تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به      معیارهای گردشگری پایدار، مطالعۀ موردی سواحل شهر رامسر، آرمانشهر، شماره 5،      صص167-155
 3. صمیمی، ب.،      1353، آلودگی آب دریا و سایر مسائل بهداشتی در پلاژهای سواحل شمالی، محیط شناسی، دوره۱،      شماره1، صص121- 128.
 4. عبداللهی،      ع.، 1386، اکوتوریسم سازگار با حفاظت از محیط زیست و پایداری منابع طبیعی،      مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 5. علیقلی زاده      فیروز جایی، ن.، 1386، اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و      محیطی نواحی روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر،      پایان نامه دکتری، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران، به      راهنمایی دکتر سید علی بدری.
 6. قدیری معصوم،      م.، ز. حیدری، 1391، بررسی جایگاه سواحل دریای خزر در گردشگری کشور (مورد:شهرستان      های تنکابن و عباس آباد)، اولین همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل خزر؛      فرصت ها و تهدیدها
 7. قرخلو، م.،      م. رمضانزاده لسبویی، ج. گلین شریف دینی، 1388، اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل      شهر رامسر، فصلنامه پژوهشی جغرافیای      انسانی، سال اول،      شماره سوم.
 8. کازرونی، ف.،      1389، گردشگری ساحلی پایدار، ماهنامه منظر، شماره نهم، صص 65-64
 9. کریمی، ط.،      1388، اثرات جغرافیایی و زیست محیطی گردشگری ساحلی و توسعه پایدار آن،      ماهنامه مدیریت جهانگردی، شماره5، صص 12-27
 10. http://hamshahrionline.ir/details/149567
 11. http://hamshahrionline.ir/details/65153
 12. بیژنی،      م.،1390، محیط زیست و گردشگری، http://cstcblog.blogfa.com
 13. دریای خزر http://fa.wikipedia.org/wiki/   
 14. Apostolopoulos, Y., Dennis J.Gayle,2007, island      tourism and sustainable development: Caribbean, Pacific, and Mediterranean      Experiences
 15. Blancas, F. J,& etc, Goal programming synthetic      indicators: An application for sustainable tourism in Andalusian coastal      counties, Ecological Economics 69 (2010) 2158–2172.
 16. Butler R., C. M. Hall, J. Jenkins, 1998,Tourism and      recreation in rural areas; John Wiley and Sons Ltd
 17. Cillari T., F. Manuela, C. Luca, M. Vanessa, V. Pietro, A. Franco,      2011, The use of bottom longline on soft bottoms: an opportunity of      development for fishing tourism along a coastal area of      the Strait of Sicily (Mediterranean Sea), Ocean and Coastal Management,      (11)160-8
 18. Blancas, F. J., M. Gonza´ lez, M. Lozano-Oyola, . Pe´ rez, 2010, The ssessment of sustainable tourism: Application to Spanish coastal Destinations, Ecological Indicators 10  484–492.
 19. Gössling, S., 2002, Global environmental      consequences of tourism, Global Environmental Change, Volume 12, Issue 4,      December 2002, Pages 283-302.
 20. Hall, C. M., 2001, Trends in ocean and coastal      tourism: the end of the last frontier?,Ocean & Coastal Management 44 ,      601–618
 21. Honey, M., D. Krantz, 2007, Global Trends in Coastal      Tourism, Center on Ecotourism and Sustainable Development A Nonprofit      Research Organization Stanford University and ashington, DC
 22. Huili H., Patrick Long, and James Kleckley,      2011,  Factors Predicting      Homeowners’Attitudes toward Tourism: A Case of a Coastal Resort Community,      Journal of Travel Research 50(6) 627–
 23. Kousis, M.,       2000,Tourism and the environment; A social Movements perspective;      Annals of Tourism Research; Vol.27; No. 2;.
 24. Phillips, M.R., A.L. Jones , Erosion and tourism      infrastructure in the coastal zone: Problems, consequences and management,      Tourism Management 27 (2006) 517–524.
 25. Miller M. L., 1987, TOURISM IN WASHINGTON’S COASTAL      ZONE, Annals of  Tourism Rcrcarck,      Vol. 14, pp. 58-70.
 26. Needham M. D., B. W. Szuster, 2011, Situational influences on normative evaluations of coastal tourism and recreation management strategies in Hawai’I, Tourism Management 32, 732e740.
 27. Matheson, A., G. Wall, 1982,Tourism: Economic,      Physical and Social Impacts London: Longman.
 28. Noronha, L., 2002, Coastal Tourism, Environment, and      Sustainable Local Development, London, TERI
 29. Page, S.J., J. Connell, 2009, Tourism: A Modern      Synthesis, London: Thomson Learning.
 30. Jennings, S., 2004, COASTAL TOURISM AND SHORELINE      MANAGEMENT, Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 4, pp. 899–922.
 31. UNEP, 2009, Sustainable Coastal Tourism / An      integrated planning and management approach, 15 rue de Milan, 75441 Paris      Cedex 09, France  
 32. Walton, J., C. Lashley , A. Morrison , 2000,  The hospitality trades: A social history      (eds) in Search of  Hospitality:      Theoretical Perspectives and Debates.
 33. Kibicho, W., 2004, Community tourism: A lesson from      Kenya’s coastal region, Journal of Vacation Marketing, Volume 10 Number 1
 34. World Tourism Organization; Tourism Highlights 2006      editions, 1999.